Raje, hytteeventyret for folk flest
Raje, hytteeventyret for folk flest

Rajeveien

Raje

Rajeveien er den private vei fra Olledalen i krysset med fylkesvei 85 over Raje til parkeringsplassen ved Ravalsjø, totalt en strekning på ca. 6 km. Rajeveien har sin historie tilbake til 1930-tallet hvor grunneierne på Raje gikk sammen om å organisere og bekoste bilvei til Raje. I dag er Rajeveien organisert og registrert som et samvirkeforetak under betegnelsen Rajeveien SA med organisasjonsnummer:994 747 088. Andelseiere i Rajeveien SA er grunneierne på Raje samt de fastboende i nedre del av veien.

Som en privat vei er Rajeveien underlagt Vegloven (kapittel VII) og Rajeveiens egne vedtekter. Rajeveiens høyeste myndighet er Årsmøte hvor alle andelseiere har møterett. Den daglige virksomhet ledes av et styre på 4 medlemmer.

For å kunne vedlikeholde, drifte og utbedre veie er man helt avhengig av privat finansiering gjennom årlige avgifter fra grunneiere, hytteeiere og fastboende som gir rett til et årskort for bompassering. For øvrige brukere betales en bomavgift for enkeltpasseringer, eller det kan løse et årskort hvis ønskelig. Alle Rajeveiens inntekter benyttes i sin helhet til vedlikehold, drift og utbedring av veien. Dette er vedtektsfestet.

I veiens nedre del (ca. 1 km. fra fylkesvei 85) er det satt opp en automatisk bomstasjon. Bomstasjonen åpnes for en passering ved bruk av årskort, kontant betaling eller ved bruk av debet-/kredittkort (Visa eller MasterCard). NB! De elektroniske årskort er programmert med en ”forsinkelse” slik at de ikke kan benyttes for ny passering før etter en halv time. Ved eventuelt strømbrudd åpnes bommen automatisk, og blir stående åpen til strømmen er tilbake. Brannvesen, ambulanse og politi på Kongsberg har alle fått utlevert passeringskort til bomstasjonen.

Gjeldende avgiftssatser:

Årskort personbil       kr. 1100,-
Årskort lastebil og buss kr. 2000,-
Engangsdepositum for elektronisk årskort (Kun ved førstegangs anskaffelse av årskort) kr. 200,-
Enkeltpassering personbil kr. 60,-
Enkelpassering lastebil og buss kr. 150,-

 

Avgift ved unnlatelse av å betale ordinær avgift ved bompassering  5 ganger ordinær avgift

Når det gjelder forhold som skraping, salting, brøyting og strøing av veien en det inngått kontrakt om dette. Det tilstrebes størst mulig fremkommelighet på veien, også vinterstid. Men ved tungt snøvær kan det unntaksvis ikke være mulig å holde veien tilfredsstillende fri for snø 24 timer i døgnet. Brukere av veien bør ta sin forholdsregler i slike spesielle tilfeller.

Kontaktpersoner:
Tom Erik Landemoen (formann),  e-mail:  [email protected]   telefon: 913 63 614
Øystein Flingtorp (kasserer),         e-mail: [email protected]       telefon: 992 04 360

Ønskes årskort for veien kontaktes kasserer.

Det henstilles til alle brukere av veien om å kjøre forsiktig., spesielt i nedre del av veien hvor den passere en rekke fastboende (maks. 30km/t).