Raje, hytteeventyret for folk flest
Raje, hytteeventyret for folk flest

Raje har en interessant og meget gammel historie

Raje

Raje er et skog- og fjellområde beliggende på nordvestsiden av Skrimfjell med Ravalsjøen i sør og Svendsbufjell i vest. En antar at ”RA” i Raje kommer fra det gamle navnet for grus/sandrygg som dannes foran isen i morenen. Det er ikke noen utpreget slik løsmasserygg på Raje, men formasjonen er der i fullt monn.

Området er omtalt i litteratur gjennom mange hundre år. Sagnet forteller at Ravalsjøriket med skoger og seterstøler en gang skal ha tilhørt en bygdekonge som er kjent som kong Ravald og det fortelles mange historier om den gamle kongen på Raje. Et sagn forteller om den gamle kongsgården han hadde der oppe hvor han levde med mange fiskevann og store skogvidder rundt seg. Vi vet ikke når han levde, men antageligvis etter at kristendommen kom til disse områdene. Det gamle riket til kong Ravald ble i 1375 solgt av kong Håkon 6. til gårdene Bøe, Gunnes og Øyen som hadde dette store skogområdet som sameie i 500 år før det ble stykket opp på enkelteiendommer.

Det finnes mange beskrivelser av Rajeområdet fra tidligere tider, bl.a. en reisedagbok skrevet av biskop Jens Nilssøn i 1595. Han kom da fra Telemark og han beskrev hva han så og opplevde underveis og dette er et unikt dokument som forteller om tilstanden på Raje den gangen.

Raje har i det hele tatt vært et knutepunkt fra gammelt av, det har vært et møtested for trafikken mellom Vestfold, Telemark og Buskerud med gamle stier og rideveier i alle retninger. I tillegg til biskopens rute fra Telemark er nok mest kjent rideveien fra Kongsberg til Skien som gikk her, en kan gjerne kalle den stamveien fra Buskerud til Telemark i tidligere tider. Om denne finnes det mange beretninger, det var denne veien som ble brukt da de første fant sølv i Kongsberg bare ei mils vei fra Raje og dro til Skien for å selge dette ulovlig. Dette ble oppdaget og den danske kongen Christian 4. var raskt på plass og la under seg områdene det var funnet sølv i. Den norsk-svenske kong Oscar 1. reiste langs veien over Raje i 1845, her ble han traktert og oppvartet etter alle kunstens regler før han dro videre med følget sitt til Skien.

Rajes funksjon som veikryss for trafikken mellom de tre fylkene er nå borte, men de gamle stiene og ridetraseene er der fremdeles og bringer en sommer som vinter inn i alle fylkene. Det finnes fortsatt rester på Raje fra den tidligere historien og midt i området ligger Rajehaugen som et sammenhengende seterområde, også dette forteller en historie om tider som har vært og den aktivitet som var her før. Det er de gamle rideveiene og setrene som er opprinnelsen til det moderne Raje. Det er disse veiene som ble utbedret og brakte folk inn i området og de gamle setrene som ble modernisert, var grunnlaget for hytteutbyggingen som kom etter hvert.